Svetový deň mokradí

Mokrade sú územia, ktoré sú trvalo alebo dočasne nasýtené alebo zaplavené vodou. Rozdeľujem ich na sladkovodné, pobrežné a antropogénne (vytvorené ľudskou činnosťou). Medzi sladkovodné mokrade patria močiare, jazerá, slatiny, mŕtve ramená riek či lužné lesy. Pobrežné mokrade sú mangrovové lesy, močiare so slanou vodou, lagúny či dokonca koralové útesy. K tým antropogénnym mokradiam zaraďujeme napríklad rybníky či ryžové polia.

Mokrade sú dôležité a druhovo bohaté, pretože 40 % svetových rastlinných a živočíšnych druhov je závislých na týchto ekosystémoch. Slúžia ako domov, miesto rozmnožovania alebo zdroj potravy. Posledné odhady ukazujú globálny pokles biodiverzity, zatiaľ čo mokrade vplyvom človeka alebo škodlivých látok miznú trikrát rýchlejšie ako lesy.

Mokrade ako živý ekosystém, prelínajú rôzne oblasti, preto sa každoročne tento deň zameriava na inú oblasť:

  • Mokrade a zmena klímy (téma pre rok 2019)
  • Mokrade a biodiverzita (téma pre rok 2020)
  • Mokrade a voda (téma pre rok 2021)
Zdroj: worldwetlandsday.org

Aktivity a informačné materiály pre tento deň: www.worldwetlandsday.org