Udržanie všetkého života na Zemi

Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day) 2020

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN), na svojom 68. zasadnutí 20. decembra 2013 vyhlásilo 3. marec ako Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day), na oslavu a zvyšovanie povedomia o voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlinách vo svete. Dátum sa vybral na základe podpísania Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorý sa podpísal 3. marca 1973. 

Tento deň je každoročne venovaný divokej prírode. Rok 2020 sa nesie v rámci témy „Udržanie všetkého života na Zemi“, ktorá zahŕňa všetky druhy voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ako kľúčovú súčasť svetovej biodiverzity. Nadväzuje na globálne ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 – 1, 12, 14 a 15 a ich obsiahlymi záväzkami v oblastiach zmierňovania chudoby, zabezpečenia udržateľného využívania zdrojov a ochrany života na pevnine a pod vodou s cieľom zastaviť stratu biodiverzity.

Oficiálne video Svetového dňa divokej prírody 2020 (partneri: CITES a sekretariát Dohovoru o biologickej biodiverzite)

Zem je domovom nespočetného množstva druhov živočíchov a rastlín. Táto bohatá druhová rozmanitosť, ktorá sa formovala miliardy rokov v interakcii s okolím, je práve to, čo urobilo našu Planétu obývateľnú pre všetky živé bytosti, vrátane ľudí.

Z historického hľadiska závisíme od neustáleho prepojenia a súhry medzi všetkými prvkami biosféry pre všetky naše potreby, od vzduchu, ktorý dýchame, jedlo, ktoré jeme, energiu, ktorú používame, materiály, ktoré premieňame na výrobky.

Neudržateľná ľudská činnosť a nadmerné využívanie prírodných zdrojov, ktoré tvoria biotopy rastlín a ekosystémy voľne žijúcich živočíchov, ohrozuje druhovú rozmanitosť sveta. Podľa Globálnej hodnotiacej správy o biodiverzite a ekosystémových službách (IPBES) z roku 2019 je už približne 25 % druhov ohrozených vyhynutím a prírodné ekosystémy sa v priemere znížili o 47 %. Hrozí, že tento stav výrazne ovplyvní naše zdroje potravín, pohonných hmôt, domácností, liekov a mnohé ďalšie.

Zdroj: wildlifeday.org

Prosperujúca a rozmanitá divoká príroda je jedným z najcennejších darov ľudstva. Istota toho, že môžeme tento dar odovzdať budúcim generáciám, musí byť prioritou pre všetkých ľudí.

#WorldWildlifeDay #WWD2020 #SustainingAllLife #biodiversity2020